អំណានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

បន្ថែមទៀត
មើល​​បន្ថែម​

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

បន្ថែមទៀត

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | "សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃការយកកំណើតជាមនុស្ស (៤)" | សម្រង់​សម្ដីទី ៧៧

មុនពេលដែលមនុស្សត្រូវបានប្រោសលោះ សារជាតិពុលជាច្រើនរបស់សាតាំងត្រូវបានដាក់នៅក្នុងគេរួចទៅហើយ ហើយក្រោយពេលដែលសាតាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សពុករលួយអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ…

មើល​​បន្ថែម​

ទីបន្ទាល់អំពីបទពិសោធន៍ជីវិត

បន្ថែមទៀត
មើល​​បន្ថែម​