ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

បន្ថែមទៀត

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | "ព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតមនុស្ស" | សម្រង់​សម្ដីទី ២៦០

ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់| "ព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតមនុស្ស" | សម្រង់​សម្ដីទី ២៦០ មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលមកក្នុងលោកិយនេះ ត្រូវតែឆ្លងកាត់ជីវិត និ…

មើល​​បន្ថែម​