អំពីការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់

ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម

ភាគ២ អំពីការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់

សៀវភៅ «អំពីការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់» ភាគ២នៃសៀវភៅ «ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម» មាននូវព្រះសូរសៀងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ដែលតាមពីក្រោយព្រះសូរសៀងនៅក្នុងសៀវភៅ «ការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់»។ ព្រះជាម្ចាស់បរិយាយពីសេចក្តីពិតទាំងនេះថាជាកិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើ តាំងពីបង្កើតពិភពលោកមក ថាជាបំណងព្រះហឫទ័យ និងសេចក្តីរំពឹងទុករបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សជាតិ ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ និងជាការចាក់បង្ហូរនៃលក្ខណៈ និងកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ក៏ដូចជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ សិទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ ភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ និងជាការពិតដែលថា ទ្រង់ជាប្រភពនៃជីវិតសម្រាប់របស់សព្វសារពើ។ ដោយបានអានសៀវភៅនេះ អស់អ្នកដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដ នឹងអាចបញ្ជាក់បានថា ព្រះអង្គដែលអាចធ្វើកិច្ចការនេះ និងបង្ហូរចេញនិស្ស័យទាំងនេះ គឺជាព្រះដែលគង់ជាអធិបតេយ្យលើរបស់សព្វសារពើ ហើយពួកគេក៏អាចដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឋានៈរបស់ទ្រង់ និងសារជាតិរបស់ទ្រង់យ៉ាងពិតប្រាកដផងដែរ ដោយហេតុនេះអាចបញ្ជាក់បានថា ព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា គឺជាព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គ ជាព្រះដ៏វិសេសឯក។

ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ

ទាញ​យក