ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម

ភាគ៦ អំពីការដេញតាម សេចក្តីពិត

ព្រះសូរសៀង​នៃ​ព្រះ​គ្រីស្ទ

ទាញ​យក