វីដេអូថ្មីៗ

អំណានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

បន្ថែមទៀត
  • សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

បន្ថែមទៀត
  • ការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់
  • ដំណាក់កាលទាំងបីនៃកិច្ចការ
  • ការ​លេច​មកនិង​កិច្ច​ការ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់
  • ការជំនុំជម្រះនៅគ្រាចុងក្រោយ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ | សម្រង់​សម្ដីទី ១៣៦

ឥរិយាបថ និងការអនុវត្តដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់មនុស្សដែលចង់ចុះចូលចំពោះសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ តើមនុស្សសព្វថ្ងៃគួរតែមានឥរិយាបថអ្វីខ្លះ ដើម្បីដឹង និងគោរពចំ…