វីដេអូថ្មីៗ

អំណានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

បន្ថែមទៀត
  • ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ខណៈដែលទ្រង់យាងក្នុងពួកជំនុំនានា

ការអានពី «ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់»

បន្ថែមទៀត
  • ការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់
  • ដំណាក់កាលទាំងបីនៃកិច្ចការ
  • ការ​លេច​មកនិង​កិច្ច​ការ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់
  • ការជំនុំជម្រះនៅគ្រាចុងក្រោយ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ | សម្រង់​សម្ដីទី ៣៤

សេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះលោកអ័ប្រាហាំ លោកុប្បត្តិ ២២:១៦-១៨ ព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថា ខ្ញុំបានស្បថដោយនាមរបស់ខ្ញុំហើយថា ដោយព្រោះតែអ្នកបានធ្វើដូច្នេ…