វីដេអូថ្មីៗ

អំណានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

បន្ថែមទៀត
  • សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

បន្ថែមទៀត
  • ការលេចមកនិងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • ការលាតត្រដាងសញ្ញាណសាសនា
  • និស្ស័យ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • វាសនា និងលទ្ធផល

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | "ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានយាងត្រឡប់មកវិញនៅលើ 'ពពកស' មួយដុំ" | សម្រង់​សម្ដីទី ៧០

រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលមនុស្សចង់បានសមត្ថភាពមើលឃើញការយាងមកដល់របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់នឹងភ្នែក។ មនុស្សចង់មើលឃើញព្រះយេស៊ូវដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីចម្ងាយ នៅ…