វីដេអូថ្មីៗ

អំណានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

បន្ថែមទៀត
  • សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

បន្ថែមទៀត
  • ការលេចមកនិងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • ការលាតត្រដាងសញ្ញាណសាសនា
  • និស្ស័យ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • វាសនា និងលទ្ធផល

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ | "ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ ថ្លែងទៅកាន់សកលលោកទាំងមូល៖ ជំពូកទី ២៦" | សម្រង់​សម្ដីទី ៦៣

នៅក្នុងនគរនេះ របស់សព្វសារពើជាច្រើននៃសត្តនិករ ចាប់ផ្ដើមមានជីវិតឡើងវិញ និងទទួលបានអនុភាពជីវិតរបស់គេមកវិញដែរ។ ដោយសារតែការប្រែប្រួលសភាពនៃផែនដី ព្រំដែនរវាងទ…