វីដេអូថ្មីៗ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

បន្ថែមទៀត
  • ការលេចមកនិងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • ការលាតត្រដាងសញ្ញាណសាសនា
  • និស្ស័យ កម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • វាសនា និងលទ្ធផល