ព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់ចេញពីព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ជាព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ

ដកស្រង់ពី «ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម»

សៀវភៅនេះមាននូវអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់ ដែលត្រូវបានសម្ដែងចេញដោយព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ជាព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម។ ព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់ទាំងនេះបំភ្លឺដោយផ្ទាល់អំពីសេចក្តីពិត ហើយក៏អាចជួយមនុស្សដោយផ្ទាល់ឱ្យយល់ពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ចាប់ផ្ដើមដឹងពីកិច្ចការរបស់ទ្រង់ និងទទួលបាននូវចំណេះដឹងអំពីនិស្ស័យរបស់ទ្រង់ ព្រមទាំងកម្មសិទ្ធិ និងលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ផងដែរ។ ព្រះបន្ទូលទាំងនេះជាមគ្គទេសក៍មួយសម្រាប់អស់អ្នកដែលទន្ទឹងចង់បានការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដោយស្វែងរកដានព្រះបាទារបស់ទ្រង់។ ព្រះបន្ទូលទាំងនេះអាចនាំអ្នកឲ្យរកឃើញច្រកចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌។

ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ

ទាញ​យក