ទីបន្ទាល់អំពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់

8 អត្ថបទ 7 វីដេអូ

ខ្ញុំបានឃើញពណ៌ដ៏ពិតនៃគ្រូគង្វាលរបស់ខ្ញុំ

By Nora, the Philippines ខ្ញុំចាំបានថា នៅពេលដែលខ្ញុំក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទលើកដំបូង គ្រូគង្វាល ចេន នៃក្រុមជំនុំយើង និងភរិយាគាត់ បានផ្តល់តម្លៃដល់ខ្ញុំ។ ព…

  • មេតា