ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់

សៀវភៅនេះបង្ហាញនូវបទគម្ពីរដែលត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងចេញពីព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម។ ដើម្បីឲ្យរាស្ត្ររើសតាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចទទួលបានសេចក្តីពិត និងការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ជីវិតចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ ព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់របស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាទាំងនេះ ដែលកំពុងស្អាងបំផុតដល់ការចូលរបស់មនុស្សទៅក្នុងជីវិត ត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងឡើងយ៉ាងពិសេសនៅត្រង់នេះ ដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានភាពរីករាយ ដោយជួយឲ្យអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់សេចក្តីពិត មានការយល់ដឹង រស់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ព្រមទាំងទទួលបានការសង្រ្គោះ និងត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍។ ព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់ទាំងនេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការសម្ដែងចេញអំពីសេចក្តីពិត ហើយលើសពីនេះទៅទៀត ព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺជាគោលជំនឿដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិត ហើយគ្មានពាក្យណាមួយដែលស្អាងចិត្ត និងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាងព្រះបន្ទូលទាំងនេះទៀតឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចរីករាយយ៉ាងពិតប្រាកដនឹងបទគម្ពីរណាមួយនៃព្រះបន្ទូលទាំងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ នោះរាប់ថាអ្នកជាមនុស្សសំណាងបំផុត ព្រមទាំងទទួលបានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ហើយ។

ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ

ទាញ​យក