ទីបន្ទាល់អំពីបទពិសោធនៅចំពោះទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទ

ទីបន្ទាល់អំពីបទពិសោធនៅចំពោះទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទ

វគ្គទី១

ការជំនុំជម្រះនៅចំពោះបល្ល័ង្កដ៏ធំពណ៌សនៃគ្រាចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមហើយ! ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ជាព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ បានសម្ដែងចេញនូវសេចក្តីពិត ដើម្បីបំពេញកិច្ចការជំនុំជម្រះ និងការសម្អាតរបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សជាតិ។ តាមរយៈការបើកសម្ដែង និងការជំនុំជម្រះចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពួករាស្ត្ររើសតាំងរបស់ទ្រង់ កំពុងតែដឹងបន្តិចម្ដងៗអំពីការពិតនៃសេចក្តីពុករលួយបែបសាតាំងរបស់ខ្លួន និងរកឃើញផ្លូវ ដើម្បីគេចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់សាតាំង ព្រមទាំងទទួលបានសេចក្តីសង្រ្គោះ ហើយមើលឃើញនូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនិស្ស័យនៃជីវិតរបស់ពួកគេបន្ដិចម្ដងៗ។ បទពិសោធពិតៗទាំងនេះផ្ដល់ជាសក្ខីភាពថា កិច្ចការជំនុំជម្រះដែលត្រូវបានធ្វើដោយព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ពិតជាកិច្ចការនៃការបន្សុទ្ធ និងការសង្គ្រោះមនុស្សជាតិទាំងស្រុងមែន។

ទីបន្ទាល់បទពិសោធ

ទាញ​យក