ប្រភេទ

ទំនុកតម្កើង​ថ្មី​បំផុត
ទំនុកសរសើរអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ទំនុកតម្កើង​ក្រុម​ជំនុំ

ទំនុកសរសើរអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់
ការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់
ការ​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះ
តាម​បទពិសោធន៍​

ទំនុកតម្កើង​ក្រុម​ជំនុំ

ការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់
ការ​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះ
បទពិសោធន៍​ជីវិត​

  លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្វែង​រក

  • ទំនុកសរសើរអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
  • ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​

  ទំហំ​អក្សរ

  បង្ហាញ​ជា​កថា​ខណ្ឌ

  កម្រិត​សំឡេង

  ប្រធានបទ

  ប្រធានបទ