ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមក ទ្រង់គឺជាស្ដេច

ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមក ទ្រង់គឺជាស្ដេច

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយបានសម្ដែងចេញសេចក្ដីពិតផ្សេងៗ បានបើកបង្ហាញនូវសេចក្ដីពិត និងអាថ៌កំបាំងនីមួយៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ព្រមទាំងបានបើកសម្ដែងនូវរឿងរ៉ាវខាងក្នុងនៃដំណាក់កាលទាំងបីនៃកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់មនុស្សជាតិ បានបើកសម្ដែងអាថ៌កំបាំងនៃការក្លាយជាសាច់ឈាមរបស់ទ្រង់ បានបើកសម្ដែងអាថ៌កំបាំងអំពីកិច្ចការនៃការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់នៅគ្រាចុងក្រោយ ។ល។ ការណ៍នេះបញ្ជាក់ថា ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា គឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលបានយាងត្រឡប់មក ហើយបញ្ជាក់ថា ទ្រង់គឺជាការលេចមករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាចុងក្រោយ។

សៀវភៅដំណឹងល្អ